Polityka RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Fundacja Kynologia (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Broniewskiego 11 m 86, przetwarza dane osobowe osób zalogowanych oraz dodających ogłoszenia bez potrzeby logowania: imię, nazwisko, miejscowość, nr telefonu, adres e-mail lub inne podane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe w ogłoszeniu.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Fundacja z siedzibą w Warszawie przy ul. Broniewskiego 11 m 86 NIP: 5252931373. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Broniewskiego 11 m 86, 01-780 Warszawa lub email: fundacja@kynologia.org

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Broniewskiego 11 m 86, 01-780 Warszawa lub email: inspektor.rafal@o2.pl.

3. Dane osobowe ogłoszeniodawców są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usłgi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Fundację polegają na możliwości dodawania oraz edycji ogłoszeń przez ogłoszeniodawców.

Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Fundacja mogła zapewnić jak najwyższy poziom świadczenia usług.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ogłoszeniodawcom przysługują prawa:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

które można zgłaszać: na 2 sposoby:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: fundacja@kynologia.org,
  • kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Broniewskiego 11 m 86, 01-780 Warszawa.

6. Administrator dba o jak największe wyeliminowanie ryzyka utraty danych osobowych, przejęcia danych osobowych przez osoby trzecie.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Fundacja Kynologia

Czy masz więcej pytań? Kontakt